paragraffer

§ 1. Foreningens navn er Søllerød Kunstforening og den er hjemmehørende i Rudersdal kommune.

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen og forståelsen for kunst. Med det formål kan bestyrelsen arrangere foredrag om kunst og kunstforståelse, besøg hos kunstnere, på museer, gallerier og kunstudstillinger, arbejdende værksteder m.m.
Det er endvidere foreningens formål at tilbyde rådgivning vedrørende Rudersdal kommunens kunstpolitik.
Bestyrelsen indkøber kunstværker til udlodning blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling.

§ 3. Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i foreningens formål.

§ 4. Det årlige kontingent opkræves i januar måned.
Det efterfølgende års kontingent fastsættes ved almindelig afstemning på den ordinære generalforsamling.
Enkeltpersoner under 25 år betaler halvt kontingent.

§ 5. Ophør af medlemskab sker ved henvendelse til bestyrelsen og har virkning med udgangen af det regnskabsår, for hvilket kontingent er betalt.
Regnskabsåret er perioden 1.januar – 31. december.

§ 6 Søllerød Kunstforening ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der hver vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af foreningsåret supplerer bestyrelsen sig selv. Et ikke-generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem er på valg på førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede, er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.
Bestyrelsen kan tilknytte personer med særlig viden eller interesse f.eks. til varetagelse af foreningens hjemmeside.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes årligt inden udgangen af 1. Kvartal, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af det efterfølgende års kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
8. Eventuelt

Vedr.: pkt.7: Forslag fra medlemmer skal tilsendes bestyrelsen senest 1 uge inden generalforsamlingen

§ 8. Den på generalforsamlingen valgte revisor reviderer foreningens regnskab.

§ 9. De i § 2 nævnte indkøbte kunstværker udloddes ved lodtrækning på den ordinære generalforsamling mellem alle foreningens medlemmer (Hovedgevinster).
En del af kunstværkerne udloddes dog ved lodtrækning mellem de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer (Til stede gevinster).
Endvidere udtrækkes en gevinst blandt de medlemmer, der i årets løb har hvervet nye medlemmer til foreningen (Hvervegevinst).

§ 10. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling kan foretages af bestyrelse eller af mindst 25 % af medlemmerne med begrundet dagsorden.

§ 11. Ændringer af foreningens formål og vedtægter eller opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ændringerne eller opløsningen. Er der ved denne generalforsamling ikke mødt mindst 2/3 af medlemmerne, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Foreningens aktiver skal ved opløsning af foreningen anvendes i overensstemmelse med beslutning på den ekstraordinære generalforsamling.

Vedtaget april 1981
Ændret april 1996
Ændret februar 2010